Home / Kto sme / Naše poslanie

Naše poslanie

Cieľom združenia je poskytovať osvetovú, publikačnú, vedeckú, výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti bezpečnosti verejných ako i ostatných sídelných priestorov, priestorového rozvoja, ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti práce, s dôrazom na právo Európskej únie a s cieľom napomáhať šíreniu znalostí v predmetných oblastiach vo všeobecnosti a osobitne vo väzbe na legislatívu Európskej únie, medzi odbornou i laickou verejnosťou.

Pre  naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať činnosť predovšetkým v týchto oblastiach :

a) príprava, vypracúvanie a zverejňovanie štúdií a analýz,

b) publikačná činnosť,

c) vypracúvanie analýz a stanovísk k aktuálnym problémom praxe bezpečnosti verejných ako i ostatných sídelných priestorov, priestorového rozvoja, ochrany zdravia, životného prostredia a bezpečnosti práce v Slovenskej republike, z pohľadu rozvoja Európskeho kontinentu,

d) organizácia pracovných stretnutí, seminárov, prednášok a konferencií,

e) šírenie znalostí o priestorovom rozvoji v Európe, najmä medzi občanmi, študentmi a mládežou,

f) podpora vzdelávania a právneho a environmentálneho povedomia s dôrazom na legislatívu Európskej únie,

g) poskytovanie štipendií, grantov a podpora projektov zameraných na šírenie znalosti o priestorovom rozvoji Európskej únie medzi odbornou a laickou verejnosťou.